تیم دپنا

خانهتیم

محمد ابوئی مهریزی

مدیر اجرایی و رئیس هیات مدیره

سینا نافعی یزدی

مشاور ارشد فنی

C# | ASP.NET | ASP.API | Html|Css | JavaScript | jQuery
C# | ASP.NET | ASP.API | Html|Css | JavaScript | jQuery

محمدمصطفی زارع

مدیر فنی

C# | ASP.NET | ASP.API | Html|Css | JavaScript | jQuery | python
C# | ASP.NET | ASP.API | Html|Css | JavaScript | jQuery | python

عبداله سپهوند

تحلیلگر

C | C++ | C# | Python(Familiar) | PHP | Java Script| Windows | Linux | LaTex,
C | C++ | C# | Python(Familiar) | PHP | Java Script| Windows | Linux | LaTex,

سمیه عباسی

منابع انسانی (HR)