تیم دپنا

خانهتیم

مسعود زارع

مدیر عامل

محمد ابوئی مهریزی

مدیر اجرایی و رئیس هیات مدیره

الهه مزیدی

مدیر داخلی

Project manager - Agile coach - HR
Project manager - Agile coach - HR

امیر اویسی

مدیر فنی

C# | ASP.NET | ASP.API | Html|Css | JavaScript | jQuery | python
C# | ASP.NET | ASP.API | Html|Css | JavaScript | jQuery | python